پیوندی از بافت نرم داخل دهان است كه از محل دهنده كاملاً جدا شده و به منطقه گيرنده منتقل مي‌شود و هيچ ارتباطي با محل دهنده حفظ نمي‌شود. در واقع پیوند موكوزال پريودنتال زماني انجام می شود كه بافت لثه به عنوان پیوند استفاده مي‌شود. هدف از آن ممكن است پوشاندن سطح اكسپوز ريشه يا صرفاً افزايش پهناي بافت كراتينيزه باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Meyer U, Meyer T, Handschel J. Fundamentals of  tissue engineering and regenerative medicine.Springer; 2009.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H ,Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier. Saunders; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر