پیوندی است كه شامل بافت مخاطي و پريوست زيرين مي‌باشد. اكپسوز كردن كامل و دسترسي به استخوان زيرين زماني كه هدف، جراحي استخوان Resective باشد كاربرد دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H ,Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier. Saunders; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Cohen ES. Atlas of cosmetic and reconstructive periodontal surgery. Third edition. People’s medical publishing house; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر