در نماي فاسيال لثه چسبنده با بافت نسبتاً سست و متحرك مخاط آلوئول تلاقي كرده  است. محل تلاقي مخاط آلوئولار با لثه كه Mucogingival Junction (MGJ) ناميده مي‌شود اين دو نسج را از هم متمايز مي‌كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H ,Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier saunders; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Lindhe J. Lang NP. Clinical Periodontology and implant dentistry. 6 th edition. Wiley; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر