مطالعه زیست شناسی در سطح مولکولی است. این علم با سایر زمینه های زیست شناسی، شیمی، ژنتیک و بیوشیمی همپوشانی دارد. در ۱۹۳۰ پایه گذاری شد ولی در ۱۹۳۸ توسط Warren Weaver برای مرتبه اوّل بکار رفت. این علم با درک ساختمانهای مختلف سلّولی، DNA، RNA، سنتز پروتئین و همچنین آشنایی با نحوه تنظیم روابط ما بین آنها مرتبط است. این علم با بیوشیمی و ژنتیک کاملا در هم تنیده است. اگر بیوشیمی را مطالعه مواد شیمیایی و پروسه های حیاتی در یک موجود زنده در نظر بگیریم و ژنتیک را به اثر گذاری ژن و تغییرات آن در موجود زنده باشد، بیلوژی مولکولی علمی است که در مراحل Replication، Transcriptionو Translation عوامل ژنتیکی در سطح مولکول مطالعه می کند.

پیشرفت های اخیر و مبادلات بین این شاخه از علم و علم کامپیوتر منجر به شکل گیری Bioinformaticsو Computational Biology شده است.

منبع:
  • Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر