مهاجرت فيزيولوژيك دندان عبارت است از حركت طبيعي و قابل انتظار دندان ها که در حين رويش و تكامل نرمال اتفاق مي‌افتد. حركات دندان به طور طبيعي در طول رویش و بعد از آن اتفاق مي‌افتند كه شامل: رويش دندان ها، مهاجرت يا دريفت آن ها و تغيير در موقعیت دندان ها در طول جويدن است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Baume LJ. Physiologic tooth migration and its significance for the development of occlusion II. The biogenesis of accessional dentition. J Dent Res.1950; 29: 331.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Grant DA, Stern IB, Everett  FG. Peridontics in the tradition of orban and Gottlieb. Mosby; 1979. 959.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر