مهاجرت پاتولوژيك دندان عبارت است از جابه‌جا شدن دندان در نتيجه مختل شدن تعادل ميان عواملي كه موقعيت فيزيولوژيك دندان را نگه مي‌دارند که به واسطه بيماري ‌هاي پريودنتال و یا از دست رفتن دندان ها رخ می دهد. علت آن پيچيده و چند عاملی است و اصلاح آن توسط درمان های پريودنتال به تنهايي و يا درمان چند بخشي متشكل از درمان هاي پريودنتال، ارتودنتيك و ترميمي انجام می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H ,Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier Saunders; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Lindhe J. Lang NP. Clinical Periodontology and implant dentistry. 6 th edition. Wiley; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر