دیسک مفصلی

دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و نگهداری و ثبات کندیل در حفره مفصلی حین فانکشن می باشد. .با این حال، دیسک مفصلی نقشی در ایجاد ثبات موقعیتی مفصل ندارد و عضلات مسئول این امر هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics-E-Book: Current Principles and Techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.chapter 13 page 353

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis E. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2013 Mar 19.chapter 30

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر