غضروف مکل از قوس اول حلقی مشتق شده و فرم آن در ششمین هفته جنینی تکمیل می شود. قبلا تصور می شد که این غضروف مرکز رشدی مندیبل می باشد اما در واقع مندیبل به طریقه استخوانی شدن داخل غشائی  و در پی متراکم شدن بافت مزانشیم در اطراف غضروف مکل شروع به فرم گرفتن می کند. بعدها باقیمانده ی غضروف مکل استخوان Incus که یکی از استخوانچه های گوش است و لیگامان اسفنومندیبولار را تشکیل می دهد.

منبع:

Bhaskar SN, Weinmann JP, Schour I. Role of Meckel’s cartilage in the development and growth of the rat mandible. Journal of dental research. 1953 Jun 1;32(3):398-410

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Coleman RD. Temporomandibular joint: relation of the retrodiskal zone to Meckel’s cartilage and lateral pterygoid muscle. Journal of dental research. 1970 Mar 1;49(3):626-30..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر