• اندوپپتیدازهای حاوی روی وکلسیم قابلیت تحریک اجزای ماتریکس خارج سلولی را دارند.
  • عاج حاوی ژلاتیناز (MMP-9وMMP-2)، کلاژناز(MMP-8)وenamelysin(MMP-20)است. بر فعالیت کلاژنولیتیک وژلاتینولیتیک عاج با مهار کننده های پروتئاز مثل مهار کننده MMP می توان غلبه کرد ودر نتیجه باعث ثبات هیبرید لایر شد و تخریب باند رزین- عاج را طی چند ماه پس از ترمیم نداشت.
  • استفاده از کلرهگزدین حتی در غلظت کم پس از اسید اچ مانع از فعالیت کلاژنولیتیک عاج مینرالیزه می شود.

دمینرالیزسیون شدید عاج باعث اکسبوژر ماتریکس پروتئینی می شود که در ابتدا بوسیله ماتریکس متالوپروتیئناز میزبان دناتوره می شود وسپس بوسیله .. وسایر پروتئازهای باکتریال تخریب می شود.

منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch4-2 p143-52

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر