• به گذاشتن ماتریکس در حفره تراش خورده قبل از قرار دهی ماده ترمیمی گفته میشود که هدف آن ، محدود نمودن اضافات ماده ترمیمی و کمک به ایجاد کانتور اگزیالی مناسب می باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 9p236

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر