واژه Mastication مصدر فعل Masticate به معنای جویدن می باشد. جویدن به معنای گاز زدن و آسیاب کردن غذا در دهان به کمک دندان ها به هدف آماده سازی آن برای بلع می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

van der Bilt A. Human oral function: a review. Brazilian Journal of Oral Sciences. 2015 Oct 15;1(1):7-18.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Witter DJ, Cramwinckel AB, Van Rossum GM, Käyser AF. Shortened dental arches and masticatory ability. Journal of dentistry. 1990 Aug 31;18(4):185-9.

2.Julien KC, Buschang PH, Throckmorton GS, Dechow PC. Normal masticatory performance in young adults and children. Archives of oral biology. 1996 Jan 31;41(1):69-75.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر