• نوع پروتز پارسیل ثابت محافظ کارانه باند شونده توسط رزین ، به صورت کاست متال یا از مواد سرامیکی و به عنوان پل مریلند شناخته شده است و، می تواند جایگزین مناسبی را برای یک دندان ز دست رفته ، استحکام اتصال بهتری دارد به جای سوراخ کردن دندان ها ، از الکترولیتی یا اچ شیمیایی استفاده می شود و اندر کات میکروسکوبیک ایجاد می کند.
  • با استفاده از یکی از این مواد ۴-Meta ، استر فسفات ، رزین باند متوسط یا silicoatingبه سطح دندان باند می شود.
  • مواد رزینی حاوی ۴-Meta یا مونومر رزین های دیگر ، قادر به ایجاد باند قوی به سطح میتال.

Microetching (sandblasting) شایع ترین روش ایجاد خشونت سطح برای سمان بریج می باشد.

منبع:

Shilinburg, H., 1391.Fundementals of Fixed Prosthodontics,4th.ed,c2012. shyan nemodar. Ch 11 p187Ch 8p108

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann, H., 2011. Art and Science of operative dentistry. s.l.:elsevier.ch 21p149

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر