وقتی استخوان در اثر نیروهای اکلوزال بیش از حد تحلیل می رود بدن تلاش می کند با تشکیل استخوان جدید ترابکولهای استخوانی نازک را تقویت کند که buttressing bone formation نام دارد. Buttressing bone formation می تواند درون فک(central buttressing) یا روی سطح استخوان (peripheral buttressing)باشد.

peripheral buttressing یک ضخیم شدگی قفسه مانند روی مارژین آلوئلار ایجاد می کند که lipping نام دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch25 p1811-1812.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر