قانون انتقال پذیری بردارهای نیرو در امتداد خط اثرشان باشد.

براساس این قانون، بردارهای نیرو را می توان بدون تغییر در آثارشان در امتداد خط اثرشان حرکت داده، لازم به ذکر است هرگونه حرکتی که موجب فاصله گرفتن بردار نیرو از خط اثرش باشد موجب تغییر در آثار آن شده و تحت روش خاصی میسر است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Marcotte MR. Biomechanics in orthodontics.1990, B.C.Decker, Toronto: p 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago: p 16.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر