ارتفاع قدامی تحتانی صورت اندازه گیری میلیمتری است که از ANS تا Menton محاسبه می شود.

نسبت نرمال  ارتفاع قدامی تحتانی صورت به ارتفاع کلی صورت ۵۴% می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Riolo M., Moyers R.E., McNamara J., An atlas of craniofacial growth. Ann Arbor, Ml: Univ of Michigan Center for Human Growth and Development, 1974:116.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر