چاقوهای ژنژیوکتومی با تیغه ی صاف نظیر چاقوی کرکلند لبه ی برنده ای دارد که اطراف تمام تیغه گسترش می یابد. همهی محیط این چاقوی kidney-shaped لبه ی برند است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2931.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر