پروسه ی کراتینیزیشن کامل منجر به ایجاد لایه ی شاخی سطحی اورتوکراتینیزه مشابه پوست وبدون هیچ هسته ای در استراتوم کورنئوم و استراتوم گرانولوزوم کاملا مشخص می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch192.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر