عبارت است از يك پیوند از بافت كه از دهنده‌اي كه از لحاظ ژنتيكي كاملاً همانند و يكسان با گيرنده است گرفته شده است. مانند پیوند گرفته شده از بدن خود بيمار كه موفقيت‌ آميز ترين آن پیوند پوست است و يا پیوند از يك فرد کاملا مشابه از لحاظ ژنتيكي مانند دو قلوي همسان.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Schilling Mccann JA. Medical terminology made Incredibly easy. 3rd edition. Wolters kluwer Lippincott Williams & wilkins;2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Sachdeva SD, Misurya R. Review in oral and maxilla facial surgery. Jaypee brothers; 2008.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر