• روشی که موجب جدا سازی محیط عمل به هدف کنترل رطوبت ( مایع شیار لثه ، بزاق وخون ریزی لثه) و کنار زدن نسوج وجلوگیری از آسیب های احتمالی ( بلعیدن وآسپیره شدن) می شود مثال آن رابردم ، ابزارهای مکنده ومواد جاذب که برای کلینسین محیط خشک وپاکیزه ایجاد می شود و باعث بهبود دسترسی ودید نخ کنار زننده لثه ، بهبود احتمالی خواص مواد دندان پزشکی ، حفاظت بیمار ودندانپزشک وکفایت عملکرد وی شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch7 p188

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر