• تغییر رنگ های داخلی ، به وسیله رنگدانه های داخلی عمقی تر ( نه سطحی) یا نقایص مینایی ، ایجاد می شوند ؛ درمان این رنگدانه ها، پیچیده تر از انواع خارجی است.دندان های با پالپ های زنده یا غیر زنده ودندان های درمان ریشه شده ، تحت تاثیر قرار می گیرند.
  • عوامل ایجاد تغیر رنگ داخلی بیماری ها ارثی، دارو، فلوراید اضافی، تب بالای مرتبط با بیماری های کودکی وتروما می باشد.
  • شدت تغیر رنگ وابسته به دوز،مدت اکسبوژر در مقابل دارو ونوع تتراسیکلین است.
  • تغیر رنگ آبی خاکستری در درمان سخت تر از زرد نارنجی است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p309

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر