يكي از روشهاي جراحي براي اصلاح پروگناتيسم منديبل، استئوتومي عمودي راموس (IVRO) است كه از طريق Transoral انجام مي‌گيرد. دسترسي داخل دهاني مزاياي روش خارج دهاني را بدون معايب آن مثل اسكار صورتي و آسيب به شاخه‌ هاي مارجينال منديبولار عصب زوج۷  و كاهش زمان جراحي دارد. در اين روش برش مخاطي از قدام راموس در محدوده midramus آغاز مي‌شود و تا زير ريج مايل خارجي ادامه مي‌يابد سپس به سمت وستيبول فاسيال انحنا پيدا مي‌كند و در ناحيه مولر اول ختم مي‌شود. برش اوليه قدام راموس و خلف تنه فک پایین را همانند BSSO آشكار مي‌كند بعد از جدا كردن اين لايه پريوست از سمت خارجي راموس از سيگموئيد ناچ تا بردر تحتاني فک پایین كنار زده مي‌شود كه به سمت عقب تا بردر خلفي گسترش مي‌يابد. استخوان نيز از سيگموئيد ناچ تا بخش تحتاني زاويه منديبل يا خلف راموس ، درست پشت محل ورود دسته‌هاي عصبي عروقي منديبولار در لينگولا تقسيم مي‌گردد. با جابه‌جايي جانبي قطعه كنديلار، فک پایین مي‌تواند به ميزان هاي متفاوتي به سمت خلف جابجا شود. اين روش به تنهايي يا همراه با BSSO روي سمت مقابل براي جابه‌جايي منديبل جهت اصلاح عدم قرينگي نیز مفيد است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر