مركز منديبل عبارت است از استخواني كه عصب آلوئول تحتاني را در برمي‌گيرد. بقيه منديبل از چند زائده فانكشنال تشكيل شده است. در بسياري از افراد مركز فك پايين در طي رشد به گونه‌اي مي‌چرخد كه زاويه پلن منديبولر تمايل به كاهش دارد. چرخش داخلي منديبل شامل چرخش ماتريكس و چرخش اينتراماتريكس است. چرخش اينتراماتريكس به چرخش در درون تنه فك پايين گفته مي‌شود. در يك فرد با نسبت هاي صورتي عمودي نرمال از ۴ سالگي تا بلوغ ۱۵ درجه چرخش داخلي انجام مي‌شود كه ۲۵ درصد آن چرخش ماتريكس و ۷۵ درصد آن چرخش اينتراماتريكس است. چرخش فك پايين به طرف عقب در بيماراني كه داراي تغييرات پاتولوژيك يا ناهنجاري در مفاصل TMJ هستند نيز اتفاق مي‌افتد. چنين پديده‌اي ناشي از چرخش اينتراماتريكس با مركزيت تنه فك پايين است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics .St louis. Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Houston WJ. Mandibular growth rotations- their mechanisms and importance. Eur J Orthod, 1988; 10:369-373.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر