به معني شكستگي داخل كپسول مفصلي است و قطعه شكسته شده درون كپسول مفصلي مي‌ماند. اين اصطلاح در مورد شكستگي در كپسول مفصلي تمپورومنديبولار (TMJ) به كار مي‌رود. صدمه به كنديل در يك کودک منجر به يك شكستگي اينتراكپسولار و Haemarthrosis با بافت استئوژنيك زياد مي‌شود. به اين ترتيب توده فيبرواسئوس ممكن است منجر به انكيلوزيس شود. در افراد بالغ صدمه از طريق محور طولي منديبل منتقل شده و ممكن است منجر به شكستگي جابه جا كننده كنديل و ايجاد يك حفره خالي شود. بنابراين انکیلوز TMJ كه معمولاً نتيجه صدمه می باشد اكثراً در بيماران جوان به دنبال يك شکستگی اينتراكپسولار فک پایین ايجاد مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier. Mosby; 2007.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Dawson PE. Functional occlusion: From TMJ to smile Design. Stlouis :Elsevier. Mosby; 2007: 277, 307.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر