کف پاکت در اپیکال کرست استخوان آلوئلار قرار دارد به نحوی که استخوان مجاور دیواره ی بافت نرم است. و الگوی تخریب استخوان عمودی یا زاویه دار است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch23 p1744-1745.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر