به تفاوت نظر یک معاینه گر در زمان ها و شرایط مختلف intra-examiner variability  گفته می شود. هنگام انجام یک مطالعه وجود دارد که آن را می توان با انجام معاینات مجدد درصدی از نمونه ها و انداره گیری قابلیت تکرار پذیری پایش کرد و به حداقل رساند.  آموزش و همسوسازی (calibration) معاینه گران در مورد ابزارها و معیارهای مورد استفاده در پژوهش ضروری است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure ET, Watt RG. Essential Dental Public Health. third edit. Oxford University Press, 2013

خامی م، رازقی س، و همکاران. مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلانید دالی و همکاران. چاپ اول 1391. انتشارات رویان پژوه، تهران، ایران

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر