• سطحی از حفره تراشیده شده است که داخل دندان می باشد وبه سطح خارجی دندان گشترش نمی یابد. دو دیواره داخلی در تراش حفرات عبارت اند از :۱- دیواره اگزیال ۲- دیواره پالپال.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p148

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر