اپی تلیوم جانکشنال به سطح دندان ( اتصالات اپی تلیالی) از طریق بازال لامینای داخلی متصل می شود. و از طریق بازال لامینای خارجی به بافت همبند لثه ای که  ساختارمشابه اتصالات بافت همبند و اپی تلیال  سایر نواحی بدن دارد متصل می شود. بازال لامینای داخلی شامل لامینا دنسا مجاور مینا و لامینا لوسیدا که همی دسموزوم ها به آن متصل می شوند می باشد. همی دسموزوم ها نقش تعیین کننده ای در اتصال محکم سلولها به بازال لامینای داخلی روی سطح دندان دارند.

منبع:

Listgarten MA. Electron microscopic study of the gingivodental

junction of man. Am J Anat. 1966;119:147.

Löe H, Karring T. A quantitative analysis of the epithelium–

connective tissue interface in relation to assessments of the

mitotic index. J Dent Res. 1969;48:634.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر