ناحیه ی با حدود نامشخص نزدیک محل اتصال سمنتوم به مینای یک دندان است که به نظر می رسد حاوی بقایای سلولی غلاف هرتویگ مدفون در ماده ی زمینه ای کلسیفیه است. همچنین رجوع شود به :Cementum

منبع:

El Mostehy MR, Stallard RE. Intermediate cementum. J

Periodontal Res. 1968;3:24.

Lester KS. The incorporation of epithelial cells by

cementum. J Ultrastruct Res. 1969;27:63.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر