به  فاصله عمودی بین لب پایین و بالا در حالت استراحت بر حسب میلیمتر می گویند. این فاصله به طور نرمال بین ۰ تا ۳ میلیمتر است. Scheideman و همکاران میانگین فاصله بین لب ها را برای مردان ۲ ± ۰/۱ میلیمتر و برای زنان ۱/۱ ± ۰/۷ میلیمتر تخمین زده اند.

منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر