در سفالومتری خلفی-قدامی، خطی است که زوایای گونیال راست و چپ را به یکدیگر متصل می کند و نمایانگر پهنای گونیال یا عرض بین زوایای گونیال دو طرف می باشد. ریکتز فاصله AG-AG را بعنوان جانشینی برای این شاخص معرفی نمود. این میزان در مردان ۹۶ ± ۷ و در زنان ۹۰ ± ۷ میلیمتر می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر