جفت شدن و قفل شدن کاسپ های دندان های خلفی در فوسای دندان های مقابل را Interdigitation می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg HT. Jr., Sather DA., Wilson EL. Jr., Cain JR., Mitchell DL., Blanco LJ., Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed. Quintessence; 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر