برداشت بیوفیلم پلاک اینتردنتال برای تقویت اثرات مسواک زدن ضروری است چراکه اغلب بیماریهای دندان و پریودنتال از نواحی اینترپروگزیمال آغاز می شوند. وسایل کمکی معمول برای بهداشت اینتردنتال شامل نخ دندان ومسواک های بین دندانی و rubber tipsو wooden or plastic tips می باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48 p2697.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر