• رستوریشن داخل تاجی برای ضایعات پروگزیمواکلوزال یا ژنزیوال کوچک تا متوسط که بدلیل عدم ثبات وگیر نمی تواند پایه بریج باشد. ۱
  • اینله فلزی ریختگی جایگزینی برای آمالگم یا کامپوزیت است ، زمانی که استحکام بالاتر یک آلیاژ ریختگی مورد نیاز است یا وقتی که کنترل بیشتر کانتورها وکانتکت ها مورد نظر است که بوسله مراحل غیر مستقیم تامین می شود.۲
منبع:

1- Shillingburg HT, FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch1

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p455

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر