افزایش حجم لثه ی التهابی مزمن با بافت لثه ی نرم و رنگ لثه ی تغییر یافته که معمولا توسط ارتشاح التهبی و ادم ایجاد می شود مشخص می شود. درمان معمول جرمگیری و تسطیح ریشه است. وقتی افزایش حجم لثه ی التهابی مزمن شامل یک جزء فیبروتیک قابل توجه باشد که پس از جرمگیری و تسطیح ریشه منقبض نمی شود و یا گسترش افزایش حجم انقدر شدید است که دسترسی به رسوبات روی سطوح دندانی را غیر ممکن کرده است برداشت جراحی گزینه ی درمانی است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch61 p3431.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر