سلولهای خونی از خانواده گلبول سفید مثل نوتروفیل، ماکروفاژ، مونوسیت، ائوزینوفیل یا بازوفیل که در پاسخ التهابی به یک ماده خارجی شرکت می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mosby’s Medical Dictionary, 9th edition. © 2009, Elsevier

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر