• روندی که اجازه باقی ماندن پوسیدگی عاجی در مجاور پالپ زنده را، در مقابل خطر بازشدگی پالپی می دهد ویا یک سیلر یا لاینرکه حفره قبل از ترمیم پوشیده می شود ، روش پوشش غیر مستقیم پالپ نامیده می شود ، در مواردی کاربرد دارد که در رادیوگرافی یا بطور بالینی ضایعه عمیقی که به پالپ رسیده وجود دارد ، در دندان سابقه درد ندارد،آزمون های حیات پالپ نرمال است
  • در یک ضایعه پوسیدگی عمیقIPC به DPCارجحیت دارد
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 6 p 151

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p83

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر