• رادهای مینایی به صورت خطی با تجمع رسوبی افزایشی پی در پی مینا در قطعات جدا شکل می گیرند، تنوع ایجاد شده در ساختار ومعدنی شدن خطوط افزایشی رتزیوس نام دارد، می تواند به عنوان حلقه های رشدی در نظر گرفته شود
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر