جراحی پریودنتال شامل کاربرد اینسیژن های افقی (مزیودیستالی) و عمودی (اپیکو اکلوزالی)است. اینسیزن های افقی براساس تبعیت از مرفولوژی اسکلوپ ساختار لثه به انواع اسکلوپ و یا مستقیم تقسیم بندی می شوند.اینسیزن های اکسترنال بول از سطح لثه در اپیکال پاکت پریودنتال آغاز شده و به سمت کرونال تا ایپکال کف پاکت پریودنتال گسترش می یابد. اینسیژن های اینترنال بول از سطح لثه به سمت اپیکال تا کرست استخوان امتداد می یابد. این نوع اینسیژن در مواقعی که فلپ برای اکسپوز استخوان زیرین وریشه کنار زده می شود به کار می رود.اینسیژن کرویکولاراز شیار لثه آغاز شده و از میان اپی تلیوم جانکشنال و بافت همبند به استخوان می رسد.اینسیزن ساب مارژینال از سطح لثه در اپیکال مارژین لثه آغاز می شود

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3369-3381.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر