• یک نوع از تراش های ونیر است که به صورت زیر لثه ای گسترش یافته وهمه سطح اینسایزال را درگیر می کند. زمانی تجویز می شود که دندانی که قرار است ونیر شود ، نیاز به افزایش طول دارد، یازمانی یک نقص اینسایزال در آن وجود دارد.
  • میزان lappingبر روی سطوح لینگوال ، عموما به وسیله گسترش نقص اینسایزال لینگوال یا به وسیله مقدار شکل مقاوم فیشیولینگوال مطلوب برای تقویت لبه اینسایزال ، دیکته می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p319

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر