• ثبت نمونه منفی بافت های حفره دهان که بستر پروتز را تشکیل می دهد
  • تری در ناحیه که قرار است قالب گرفته شود ، نشانده می شود وپس از ست ماده قالب گیری ، قالب با کشش سریع در جهت محور اصلی برداشته شود واز نظر کامل بودن ، بازرسی شود.قالب با پلاستر یا استون سریع سخت شونده ، ریخته می شود
منبع:

Ejlali, M., 1382. Treatment od Edentulous Patients. Jahad daneshgahi . Ch 9p 132

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17p490

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر