خصوصيت كلينيكي اوليه بيماران Long Face ارتفاع زياد صورت تحتاني است لذا براي درمان اين مشكل بايستي فاصله عمودي چانه و بيني را توسط جراحی كاهش داد. يكي از روش هاي جراحي براي كاهش ارتفاع صورت، Maxillary Impaction يا همان Superior Repositioning  فک بالا است كه از طريق استئوتومي Total يا Segmental فک بالا مي‌تواند انجام شود. با حركت فک بالا به طرف بالا فک پایین حول محور افقي كنديل ها به طرف بالا مي‌چرخد و به اين طريق به طور غيرمستقيم فک پایین هم Reposition مي‌شود. روش جراحي تقريباً هميشه شامل يك استئوتومي لفورت I براي جابجايي فوقاني فک بالا است. هنگامي كه فک بالا براي Repositioning آزاد مي‌شود فک پایین به وسیله سیم و اسپلنيت اينتراكلوزال به فک بالا فيكس مي‌شود. با فشار در زير بردر تحتاني فک پایین، فک بالا به راحتي در موقعیت جديد خود قرار مي‌گيرد. اين درمان يك درمان جراحي با ثبات است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Newlands C, Kerawala C. Oral and maxillofacial Surgery. Second edition. Oxford university press; 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر