لندمارک سفالومتری که نشانگر عمیق ترین نقطه درکانتور قدامی لب پایین درخط وسط بین پوگونیون بافت نرم ونقطه (Labrale Inferius) Li است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry 2nd ed . Hanover Park: Quin tessence; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر