عبارت است از قرارگیری ایده آل دندان ها در قوس دندانی همراه با رابطه ایده آل بین فکی که حداکثر زیبایی و فانکشن و ثبات دندان ها و بافت های نگهدارنده را تامین می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر