عبارت است از پیوند گرفته شده از بافت بدن حيوان ديگر از همان گونه اما با يك ژنوتيپ متفاوت از گيرنده. مثال اين پیوند عبارت است از پيوند بافت بين دو انسان كه دو قلوي همسان نيستند. بافت ها و اندام هایی كه به طور شايع براي آلوگرفت استفاده مي‌شوند شامل قرنيه، غضروف، استخوان، شريان، پوست، كليه، قلب، ریه، كبد و پانكراس هستند. پيوند سلول های هماتوپوئتيك نيز يك نوع از Allograft است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Harris P, Nagy S, Vardaxis N. Mosby’s dic tionary of medicine, nursing & health professions. 3th edition. Elsevier. Mosby; 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Hallen LG. Methods of preservation and fate of Homologous arterial grafts. Berlingska Boktryc eriet; 1955.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر