به موقیعتی از سرگفته می شود که به وسیله مکانیسم های فیزیولوژیک داخلی تعیین می گردد. جهت قرار گیری بیماردرNHP، ،فرد باید به یک جسم دور نگاه کند یا به چشمان خود در آینه بنگرد و با ایجاد تغییرات جزیی در شیب سر به سمت بالا و پایین به راحت ترین وضعیت سر دست یابد. افراد می توانند با یک تا دو درجه تفاوت موقعیت NHP خود را تکرار کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر