• گاهی هچت مینایی خوانده شود، تیغه ولبه برنده با محور طولی دسته در یک صفحه قرار دارند که تیغه نسبت به دسته سمت راست یا چب قرار گرفته اند ومی تواند دارای یک یا دو زاویه باشد، انتهای برنده راست وچب در هچت های double-ended وجود دارد.
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 7 p 168

Heymann HO, Swift Jr. EJ,Andre V.Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6 p 167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر