هدف آنالیز سفالومتریک هارولد تعیین شدت ناهنجاری فک بالا و پایین می باشد و تحت تاثیر موقعیت دندان ها نیست. در این آنالیز طول فک بالا عبارت است از فاصله خلفی ترین نقطه در دیواره خلفی گلویید فوسا تاحد تحتانی خاربینی قدامی در جایی که سه میلی متر قطر دارد. همچنین، طول مندیبل برابر است با فاصله حدخلفی گلنویید فوسا تا پروگناتیون.

فاصله بین حد فوقانی خاربینی قدامی در جایی که سه میلی متر ضخامت دارد تا منتون بیانگر ارتفاع تحتانی صورت است. با استفاده ازجدول پیشنهادی هارولد می توان شدت ناهنجاری اسکلتی بیمار را تخمین زد.

منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics.5th ed. ST Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر