دستگاه Haas دستگاهی ثابت است که بر دندان ها و بافت نرم تکیه می کند و موجب گسترش عرضی فک بالا می شود. دراین دستگاه آکریل پوشاننده کام رابط بین پیچ و فریم ورک فلزی و بند متصل به دندان های مولر می باشد. درموارد وجود تنگی عرضی فک بالا می توان از این دستگاه جهت گسترش میانی کام ،Circumzygomatic وCircummaxillary استفاده نمود. مطالعات نشان می دهند که گسترش فک بالا پیش از بلوغ اسکلتی (CVM 1-3) دارای اثرات اسکلتی بیشتر و با ثبات تری می باشد.

مطالعات متعدد  کارایی دستگاه Haas درگسترش ارتوپدیک فک بالا را ثابت نموده اند برخی مطالعات اثرات ارتوپدیک کمتری در درمان باHaas  نسبت به Hyrax گزارش نموده اند که در حد کمتر از ۵/۰ میلی متر درهر سمت می باشد که از لحاظ کلینیکی اهمیت کمی دارد.

در ادامه این دیدگاه را نیز مطالعه کنید

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall Jr R L, Vig KW. Orthodontics: current principles and techniques. 5th ed. ST Louis: Mosby; 2011.

2.Baccetti T , Franchi L , Cameron CG , McNamara JA Jr . Treatment timing for rapid maxillary expansion . Angle Orthod 2001; 71: 345-50 .

3.Weissheimer A , De Menezes LM , Mezomo M , Dias DM , de Lima EM , Rizzatto SM. Immediate effects of rapid maxillary expansion with Haas-type and hyrax-type expander: A randomized dinical trial .Am J orthod Dentofacial Orthop 2011;140:366-76.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Haas AJ. Treatment of maxillary deficiency by opening the mid palatal suture. Angle orthod 1965;35:200-217.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر