به زاویه بین H-Line (خط هارمونی یا خط مماس برچانه و لب بالا)، و خط واصل بین نقطه پوگونیون و نازیون بافت نرم (́ N ́-Pog)، H-Angle گفته می شود. این زاویه میزان برجستگی لب بالا یا تورفتگی چانه بافت نرم را می سنجد. مقدار نرمال این زاویه بین ۷ تا ۱۵ درجه می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry 2nd ed . Hanover Park: Quin tessence; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر