این درجه ی درگیری فورکا می تواند یک یا چندین فورکای یک دندان را درگیر کند. ضایعه ی فورکا cul-de-sac است و جزء افقی دارد.اگر چندیت ضایعه روی یک دندان حضور داشته باشد ضایعات با هم ارتباط ندارند چون قسمتی از استخوان آلوئلار چسبیده به دندان باقی مانده است.میزان گسترش پروبینگ افقی فورکا تعیین می کند که ضایعه اولیه است یا پیشرفته.تحلیل  عمودی استخوان ممکن است وجود داشته باشد. رادیوگرافی ممکن است درگیری فورکا را نشان ندهد بخصوص در مولرهای ماگزیلا به علت اورلپ رادیوگرافیک ریشه ها.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch64 p3598.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر